Prijava nepokretnih uređaja i opreme - PNOS

Nalazite se na početnoj stranici baze podataka tematskog područja Zrak, područje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi, koju u sklopu Informatičkog sustava zaštite zraka vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija).


Baza kojoj ovdje možete pristupiti je:


Ovdje vam je omogućeno da svoje zakonske obveze ispunite preko elektroničke programske opreme za koju ćemo Vam dodijeliti korisnički račun.

Vlasnik ili korisnik nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini od 5 tona ekvivalenta CO2 ili više dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji.

Vlasnik ili korisnik uređaja ili opreme mora najkasnije u roku 15 dana prijaviti Agenciji sve promjene nastale nakon prijave uređaja ili opreme.

Prijava se podnosi na obrascu PNOS korištenjem elektroničke programske opreme (web aplikacije).


Elektroničku programsku opremu izrađuje Agencija u sklopu Informacijskog sustava zaštite zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka.
Agencija vodi podatke sukladno obrascu PNOS – Prijava nepokretnih uređaja i opreme, definiranim u prilogu Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima.


Reference:Registracija korisnika/obveznika


Upute za registraciju korisnika

Zahtjev nadležnog tijela za dodjelu korisničkog računa

Zahtjev obveznika za dodjelu korisničkog računa


© 2019 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - Prijava nepokretnih uređaja i opreme - PNOS [v2.3]